چه كنيم تا كودكان ونوجوانان به حرفهاي ما گوش دهند

1-به پرسشهاي آنان پاسخ دهيم

2- نسبت به زمان آگاه وحساس ودر پي زمان وفرصت مناسب باشيم

3- نقش كسي كه پاسخ همه سئوالات را مي داند بازي نكنيم

4- به كودكان ونوجوانان كه گاه فرصت مخالفت كردن بدهيم وانرا بپذيريم

5- از تمسخر واستهزاء كودكان ونوجوانان دوري كنيم

6-گاهي به جوانان اجازه ابراز احساسات بدهيم

7- از لقب هاي زشت در مورد آنها خودداري نمائيم

  8- آنهارا آنگونه كه هستند درك كنيم

9- دررفتار وگفتار خويش صداقت داشته باشيم

روشهاي مديريت در خانواده

1-      روش مستبدانه

2-      روش آزادي مطلق

3-      روش آزاد منشانه

ويژگيهاي مديريت مستبدانه

1-      تنها فرد مستبد از استقلال برخوردار است

2-      فرد مستبد در كار ديگران دخالت مي كند

3-      فقط فرد مستبد تصميم مي گيرد

4-      در محيط خانواده ترس ووحشت واضطراب بر افراد غلبه مي كند

5-      بچه ها در اينگونه خانواده ها احساس امنيت نمي كنند

6-      فرزندان اين خانواده ها در ظاهر حالت تسليم واطاعت دارند

ويژگيهاي آزادي مطلق

1-      بي نظمي وهرج ومرج حاكم است

2-      شعار حاكم بر خانواده (كسي را به كسي كاري نباشد است )

3-      احساس مسئوليت ديده نمي شود

4-      هر فرد بر اساس تمايلات خود عمل مي كند

5-      مديريت خانواده دچار تزلزل است

6-      احتمال انحراف هاي اخلاقي وبزهكاري وجود دارد

7-      فضاي گرو وضميمي خانواده جاي خودرا به بي بند وباري وخود كامگي مي دهد

 

 

 

 

 

ويژگيهاي روش آزاد منشانه كه بهترين روش است

1-      در خانواده مشورت انجام مي گيرد

2-      افراد خانواده يكديگر را دوست دارند وبراي هم ارزش قائلند

3-      خانواده داراي هدفهاي ارزشمند است

4-      اعضاء خانواده مقررات را رعايت مي كنند

5-      اعضاء خانواده با حقوق وتكاليف خود آشنا هستند

6-      فرزندان از والدين بهره مند ي شوند

7-      فرزندان فرصت كافي براي نظر وطرح مشكلات دارند

8-      بين اعضاء خانواده ارتباط صحيح برقرار است

 

عوامل موثر بر بهداشت رواني خانواده

1-      حفظ تندرستي  افراد خانواده تلاش براي شناخت ودرك رفتار خود

2-      تلاش براي ايجاد وحفظ روابط سالم وسازنده با ديگران

3-      تلاش براي ايجاد روابط صميمانه وسالم ومعني دار با افراد خاص در زندگي

4-      به كارگيري شيوه هاي صحيح كنترل خود همراه با متانت وآرامش در مواجهه با استرسهاي مختلف زندگي

5-      برنامه ريزي در جهت حل ورفع مشكلات ونگرانيهاي خويش

6-      كسب ورشد مهارتها در جهت كسب امنيت شغلي

7-      اختصاص ساعات منطقي به كار وفعاليت بدني وبرنامه ريزي سالم براي اوقات فراغت

8-      صرف نيروي لازم براي بهبود وشرايط وموقعيت در زمان حال

9-      رشد وتقويت اعتقادات مذهبي وعمل به آنها

+نوشته شده در دوشنبه بیست و هشتم مرداد 1387ساعت13:4توسط هوشنگ |
هدفهای بهداشت روانی چیست ؟

1-      زندگی نسبتاً تکامل یافته ای داشته باشیم

2-      زندگی شاد ومطبوع وبا لذتی داشته باشیم

3-      زندگی همآهنگ برای کلیه اعضای خانواده باشد

4-      زندگی مؤثر وکار آمد گرد

 

ابعاد مختلف بهداشت روانی

مرحله ثبت                                      مرحله پیشگیری                       مرحله درمانی

 

اصول بهداشت روانی

1-      سلامت جسمانی  ، سلوک در رفتار خودرا بشناسیم

2-      روابط خودرا با دیگران بهبود ببخشیم

3-      با افراد ودوستان انتخابی خود روابط صمیمانه ومترمانه بر قرار نمائیم

4-      هر گاه با ناراحتیها وفشارهای روانی روبرو شدیم با متانت نسبت به رفع آنها اقدام نمائیم

5-      با کسب مهارتهای گوناگون به آرامش وامنیت روانی دست یابیم

6-      با پرورش ابعاد روحی ،معنوی ومذهبی شخصیت خود به سلامت روان دست یابیم

 

نیازهای نوجوان از لحاظ بهداشت روانی

1-      نیاز به سازگاری با همسالان                                  2-     نیاز به سازگاری با بزرگسالان

3-      احساس ارزشمندی                                              4-   هدفمند بودن رفتار    نیاز به خود شناسی

 

تفریحات سالم چه نقشی در بهداشت روانی دارند

1-      تفریحات سالم فرصتهایی را ایجاد می کند که نوجوان خشم وپرخاشگری خودرا ابراز نماید

2-      تفریحات سالم فرصتهایی برای سازندگی وخلاقیت مناسب با توانائیها وقابلیتهاایجاد می کند

3-      تفریحات سالم فرصتهای مناسبی برای کسب آرامش ورهایی از تنشها ونگرانیهای زندگی روزانه است

 

نوجوان اموروز حد اقل به 4نوع تفریح سالم نیاز دارد

1-      فرصتهایی برای شرکت در بازیها وورزشهای مختلف

2-      فرصتهایی برای تجربه ای خلاق

3-      فرصتهایی برای زندگی اجتماعی مطلوبتر

4-      فرصتهایی برای صرف اوقات فراغت در خانه

برنامه های بهداشت روانی در خانه ، مدرسه وجامعه

1-      باید در حد امکان شرایطی را که مانع گسترش سلامت روان است از بین برد

2-      اثر موانعی را که قابل تغییر نیست کاهش دهند

3-   باید زمینه های رشد وخود شکوفایی افراد را فراهم آورد تا آنان بتوانند مسائل ومشکلات را که در زندگی به ناچار با آن مواجه می شوند بر طرف سازند ویا با آن سازگاری یابند

 

کسانی که از لحاظ بهداشت روانی سالم هستند بایستی در سه حیطه خوب کار کنند

1-      روابط خانوادگی خوبی داشته باشند

2-      رابط اجتماعی خوبی داشته باشند

3-      در زمینه کار خود موفقیت داشته باشند

 

نا امیدی هم افسردگی است وهم معلول افسردگی یعنی کسی که نا امید باشد افسرده است وشخص افسرده نا امید است

چه کسانی زود تر نا امید می شوند

1-      انسانهایی که خودرا عقل کل می دانند

2-      انسانهایی که فکر می کنند نیاز به یاد گیری ندارند

3-      انسانهایی که تصورمی کنند همه چیز را می دانند

+نوشته شده در دوشنبه بیست و هشتم مرداد 1387ساعت13:3توسط هوشنگ |
آموزش جامعه ونقش خانواده ها در پیشگیری از آسیب های اجتماعی از طریق آموزش مهارتهای اساسی به خانواده

آموزش جامعه ونقش خانواده ها در پیشگیری از آسیب های اجتماعی از طریق آموزش مهارتهای اساسی به خانواده ها وتأثیر این آموزشها در پیشگیری از وقوع جرائم در جامعه ورسیدن  به یک جامعه آرمانی

 

چون ما تصمیم داریم که میزان تأثیر وآموزش خانواده هارا در پیشگیری از آسیب های اجتماعی بررسی نمائیم باید دید که چه مسائلی بعنوان آسیب اجتماعی محسوب می شوند زیرا اگر ما از وضعیت وکمیت وکیفیت آسیبهای اجتماعی آگاه باشیم بخوبی می توانیم هم در جهت مبارزه با این آسیبها وهم در پیشگیری از وقوع آنها در جامعه نقش بسزایی ایفا نمائیم ، که من ذیلاً به چند نوع از آسیبهای اجتماعی اشاره می نمایم:

1-   یکی از  آسیبهای اجتماعی که متأسفانه در جامعه ما وجود دارد وخیلی از جرائم در بین جوانان ناشی از همین پدیده شوم می باشد مسئله اعتیاد به مواد مخدر وتوزیع ونگهداری مواد مخدر می باشد که از لحاظ قانون هم جرم می باشند ، اگر خانواده ها به آثار شوم اعتیاد فرزندان خود آگاه باشند ، اگر خانواده ها به راههای مبتلا شدن جوانان به اعتیاد آگاه باشند اگر خانواده ها عوامل موثر در اعتیاد جوانان را بدانند واگر خانواده ها تأثیر گذاری توزیع کنندگان مواد مخدر در اعتیاد فرزندان خودرا بدانند آیا می توانند در مقابل سرنوشت عزیز ترین کسان خود بی تفاوت باشند وشاهد نابودی آنها باشند ؟خیر

2-   یکی دیگر از آسیبهای اجتماعی جامعه ایجاد اختلافات در بین زوجهای جوان ووقوع طلاقهای توافقی وبی رویه در جامعه است ، که متأسفاه بعد از چند ماه از دوران زندگی مشترک زوجهای جوان اعلام می نمایند که بعلت عدم تفاهم وعدم درک متقابل همدیگر خودرا برای طلاق آماده نموده اند ، اگر زوجین جوان در موقع ازدواج به ملاکهای واقعی واسلامی انتخاب همسر دقت نمایند وخانواده ها در این انتخابها جوانان خودرا یاری نمایند وملاکها ومصداقهای اسلامی وواقعی را که موجب تحکیم بنیان خانواده ها می باشد به آنها بشناسند که اهم این ملاکها شامل ، داشتن ایمان ،تقوا ،حسن خلق ،خوب وشایسته بودن ،عفت وپاکدامنی ،دارای اصالت خانوادگی خوب ومناسب ،از لحاظ زندگی هم کف بودن فودارای سلامت جسم وروان می باشند ، زوجهای جوان در موقع انتخاب همسر دچار مشکل نمی شوند وبعداز چند ماه نیز از زندگی سیر نمی شوند بلکه هر رز شادمانتر از روز قبل برای زندگی مشترک آماده می شوند ونیازی به طلاق پیدا نمی کنند

اگر زوجین جوان ما عوامل موفقیت در ازدواج را که شامل ((حوصله وبردباری ،صداقت ،اخلاص ،مهربانی ،از خود گذشتگی ،صمیمیت ،اعتماد واطمینان فنظم وانضباط ،همکاری در امورات خانواده ))بشناسند زندگی آنها دچار شکل نخواهد شد وبا هم اختلاف پیدا نمی کنند

3-   یکی دیگر از اسیبهای اجتماعی ورود جوانان به باندهای خلاف می باشد که ریشه این آسیب اجتماعی بیشتر از راه رفتار با دوستان ناباب می باشد که اگر خانواده ها فرزندان وجوانان خودرا در دوست یابی راهنمایی نماین وبرای آنها ملاکها ومعیارهای یک دوست واقعی را بازگو نمایند وبر رفتار ها وملاقاتهای فرزندا خود با دیگران بی تفاوت نباشند فرزندان آنها دچار این معضلات نخواهند شد واینگونه جرائم اتفاق نمی افتد

4-   یکی دیگر از آسیبهای اجتماعی که در جامعه مشاهده می شود روابط پنهانی دختران وپسران می باشد که ناشی از تهاجم فرهنگی است وفرهنگ اخلاقی جامعه را تحت تأثیر خود قرار می دهد

5-   اگر خانواده ها به فرزندان خود مخصوصاً به دختران بگویند که بر اثر روابط پنهانی با جنس مخالف خود چه نوع آسیبهای روانی واجتماعی وتربیتی متوجه آنها می شود دختران هیچ گاه اینکار را نمی کنند ،   اگر اولیاء عوامل زمینه ساز در روابط پنهانی بین دختران وپسران را برای آنها بگویند واگر خوانواده ها عوامل بوجود آورنده بر خوردهای نامطلوب میان دختران وپسران را به آنها گوشزد نمایند واگر خانواده ها عوامل مهم در روابط دختران وپسران را برای آنها بیان نمایند وخود آنها این مواردرا بشناسند وآسیب شناسی کنند ، هیچ گاه پسران ودختران ما روابط پنهانی که موجب تحقیر خانواده ها وسر افکندگی آنها باشد ونهایتاً موجب وقوع جرائم اخلاقی وضد ارزشی خواهد شد برقرار  نمی کنند

6-   یکی دیگر از آسیبهای اجتماعی که در جامعه شاهد آن هستیم عدم رعایت حقوق شهروندی وتجاوز به حریم قانونی مردم وعدم پایبندی آنها به اجرای قوانین ومقررات است اگر مسئولین جامعه وارگانهای ذیصلاح خانواده ها را به حقوق شهروندی آشنا نمایند ودر مطبوعات ورسانه ها  مسائل حقوقی را بازگو نمایند ومیزان مجازاتهای جرائم را به مردم بشاسندومردم از مصداقها وملاکهای جرائم آشنا باشند هیچ گاه مرتکب خلاف عمد نمی شوند

7-   یکی دیگر از آسیبهای اجتماعی که موجب اطاله دادرسی در مراجع قضایی وافزایش پرونده های ورودی به محاکم قضایی می شود عدم اطلاع مردم از نحوه پیگیری خواسته های حقوقی وکیفری ونحوه اعلام دادخواستها وشکایات می باشد که بر اثر عدم شناخت به مسائل وموارد قانونی ونحوه پیگیری حق خود هم موجب افزایش پروندهمی شوند وهم موجب اطاله دادرسی وهم به حق خود نمی رسند واز دستگاه قضایی بد بین می شوند لذا اگر توسط واحدهای ارشاد ومعاضدت دادگستریها ووکلای دادگستریها وشوراهای حل اختلاف ومحاکم قضایی در جامعه اطلاع رسانی شود تا مردم پس از مشاوره با اهل فن وتخصص حقوقی برای احقاق خود اقامه دعوای  نمایند موجب اطاله دادرسی وافزایش پرونده ورودی ونارضایتی خود از پیگیری پرونده نمی شود واگر مسائل حقوقی در کتابهای درسی گنجانده شود ودر مدارس تدریس شود مردم با قوانین مختلف آشنا باشند به حقوق دیگران تجاوز نخواهند کرد وجرمی در جامعه اتفاق نمی افتد   

8-   یکی دیگر از آسیبهای اجتماعی در جامعه بی حرمتی کردن به والدین وبزرگترها وشخصیتهای سیاسی ومذهبی وهتک حرمت دیگران است اگر خانواده ها به فرزندان خود بیآموزند که توهین واهانت به دیگران وبی حرمتی کردن به بزرگترها وشخصیتهای سیاسی ومذهبی هم از لحاظ مذهبی گناه است وهم از لحاظ قانونی جرم تلقی می شود وفرزندان خودرا با آیات ودستورات قرآنی تربیت نمایند اینگونه جرائم اتفاق نمی افتد

به طور کلی باید گفت که آموزش خانواده ها ونقش خانواده در پیشگیری از آسیب های اجتماعی وجرائم حقوقی وکیفری قابل انکار نمی باشد واگر خانواده ها به این نقش خود اشنا باشند واعتقاد قلبی پیدا کنند در ایجاد یک جامعه ایدآل وآرمانی واسلامی موفق خواهیم بود

+نوشته شده در دوشنبه بیست و هشتم مرداد 1387ساعت13:2توسط هوشنگ |